Înapoi la CUPRINS

 

ACATISTUL SFÂNTULUI ARHANGHEL RAFAIL

   

    După obişnuitul început se zic condacele şi icoasele:

 

    CONDACUL 1

 

  Pe apărătorul şi ocrotitorul călătorilor, pe arhanghelul Rafail, care din multe feluri de primejdii ne izbăveşte,  dându-ne  sfinte poveţi, noi toţi, cei  ce  rătăcim  pe  cărările vieţii, cântare să-i aducem, grăind:   Bucură-te, Rafaile, îngere vindecător, sfetnic în călătorie şi al nunţii păzitor !

 

      ICOSUL 1

 

  Tu Sfinte Arhanghele Rafaile eşti unul din cei şapte sfinţi îngeri, care ridici rugăciunile sfinţilor şi le înalţi înaintea Slavei Celui Sfânt, după cum singur ai mărturisit. Dar nădejde avem, căci nici pe ale noastre rugăciuni, ale păcătoşilor, nu le vei trece cu vederea, pentru care cu mulţumire şi bucurie îţi aducem aceste laude:

 

  Bucură-te, că slujeşti

 

 

 

 

 

 

 

 

cu iubire şi cu mult dor,

Dumnezeului Cel Veşnic,

Făcătorul tuturor;

 

  Bucură-te, că sui ruga

drepţilor de pe pământ,

înaintea Slavei Celui

ce-i Desăvârşit şi Sfânt;

 

  Bucură-te, că în cer

vezi pe îngeri peste tot

cum se-ntrec să cânte: “Sfânt,

Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! “;

 

  Bucură-te, c-auzi glasul

Celui Blând, Smerit şi Veşnic,

căruia ca să-i slujeşti,

totdeauna ai fost vrednic;

 

  Bucură-te, că-n  miresme

sfinte, mirosind frumos,

tu petreci cu Domnul păcii,

Domnul Cel cu bun miros;

 

  Bucură-te, că la masa

îngerilor eşti chemat

şi guşti pâine îngerească

cu gust dulce, aromat;

 

  Bucură-te, că fiori

de emoţie adâncă

simţi când îngeraşii, blând,

îţi sărută faţa sfântă;

 

  Bucură-te, că-nveţi calea

fericitei nemuriri,

căci tu eşti sfătuitorul

înţeleptei vieţuiri;

 

  Bucură-te, sfânt izvor,

care lesne izvorăşti

laude Dumnezeirii -

sfintele cântări cereşti;

 

  Bucură-te, bun arhanghel

din iubire întocmit,

ce adori Treimea Sfântă

şi-o slujeşti necontenit;

 

  Bucură-te, că vezi faţa

Dumnezeului Cel Sfânt

şi doreşti ca să o vadă

şi cei care sunt pământ;

 

  Bucură-te, vrednic sol

al Aceluia, ce toate

le-a făcut doar din iubire

şi din marea-I bunătate;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor ! 

  

    CONDACUL AL 2-LEA

 

  Lăudându-te pe tine, Sfinte Arhanghele Rafaile, laudă aducem Celui  ce a creat îngerii şi i-a împodobit cu daruri alese, ca să slujească şi să aducă neîncetat laude Creatorului. Râvnind la a ta petrecere, te rugăm să ne primeşti a cânta împreună cu tine şi pe noi, cei ce suntem zidiţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, cântarea: Aliluia !

  

    ICOSUL AL 2-LEA

 

   Când Sfântul Arhanghel Mihail a strigat: “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte...”, tu, Rafaile, văzând căderea cea mare a îngerilor răi, neclintit ai rămas în dragostea pentru Marele Stăpân şi credincios Lui. De aceea aşa te lăudăm:

 

  Bucură-te, că, în ceruri,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pururea tu preamăreşti

cu mult dor Treimea Sfântă,

în concerte îngereşti;

 

  Bucură-te, vrednic înger,

râvnitor cereştii căi,

căci nu te-a smintit căderea

îngerilor celor răi;

 

  Bucură-te, că statornic

ai rămas şi eşti mereu

în iubire pentru Domnul,

pentru Bunul Dumnezeu;

 

  Bucură-te, că ai frate

pe viteazul Mihail

şi pe cel ce ţine crinul,

pe gingaşul Gavriil;

 

  Bucură-te, că prieten

ţi-este Gudiil cel tare

şi Varahiil ce poartă

multă binecuvântare;

  

  Bucură-te, că vezi raza

ce-o revarsă Uriil

şi asculţi cu bucurie

ruga lui Selatiil;

 

  Bucură-te, că petreci

în Lumina necuprinsă,

într-o veselie sfântă,

ce de minte nu-i atinsă;

 

  Bucură-te, că eşti grabnic

şi dorit folositor

celor ce cu drag te cheamă

şi-ţi cer sfântul ajutor;

 

  Bucură-te, căci cu daruri

eşti pe drept împodobit

şi, cu sfintele virtuţi,

Domnul Slavei te-a gătit;

 

  Bucură-te, că tărie

şi iuţeală ai în zbor,

care-ntrece chiar şi gândul

când ne vii în ajutor;

 

  Bucură-te, că la oameni,

tu eşti binefăcător

şi împarţi, fără măsură,

bucurie tuturor;

 

  Bucură-te, că doreşti

ca toţi oamenii să fie

precum îngerii din ceruri -

în iubire, armonie;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor ! 

 

    CONDACUL AL 3-LEA

 

  Auzind Milostivul Dumnezeu rugăciunea dreptului Tobit, adânc întristat de pierderea vederii, şi plângerea cinstitei Sara, care fusese măritată după şapte bărbaţi, te-a trimis pe tine, Sfinte Arhanghele Rafaile, ca să-i vindeci pe amândoi, iar tu, cugetând la judecăţile cele minunate ale lui Dumnezeu, cântai aşa: Aliluia!

 

    ICOSUL AL 3-LEA

 

  Făcând totdeauna voia Dumnezeului Celui Viu, având fire îngerească şi dragoste neţărmurită, niciodată Sfinte Arhanghele Rafaile nu pregeţi a împlini poruncile Lui. De aceea cu laude ca acestea te fericim:

 

  Bucură-te, că-mplineşti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voia Domnului cea Sfântă,

deşi Domnul te-a clădit

cu o liberă voinţă;

  

  Bucură-te, înger dulce,

care mângâiere-mparţi

celor cu amare zile

şi de nimeni mângâiaţi;

 

  Bucură-te, izbăvirea

celor deznădăjduiţi,

cărora le dai speranţa

că de chin vor fi scutiţi;

 

  Bucură-te, sfânt liman

celor trişti şi apăsaţi,

care, de ajung la tine,

repede vor fi salvaţi;

 

  Bucură-te, că durerea

iute ştii să o alini

şi tot darul de la Domnul,

oamenilor îl închini;

 

  Bucură-te, scumpă pace

celor ce pe barbă-s ninşi,

ce sunt doborâţi de trudă

şi de scârbe sunt cuprinşi;

  

  Bucură-te, că, pe tineri,

tu-i înveţi ca să urmeze

calea sfântă, calea păcii,

până n-o să se-nnopteze;

 

  Bucură-te, slujitorul

drăgălaşilor copii,

ce sunt singuri şi orfani

şi te-aşteptă ca să vii;

 

  Bucură-te, că tu eşti

dătător de bucurii

celor ce-s neputincioşi cu trupul,

dar cu sufletele vii;

 

  Bucură-te, că, speranţe,

în momentul cel mai greu,

tu dai celor slabi, dar care

au nădejde-n Dumnezeu;

 

  Bucură-te, veselia

celor ce la tine-aleargă

şi doresc ca să-i înveţi

cum pe drumul drept să meargă;

 

  Bucură-te, că, lumina

ce o ai din cer de sus,

o aduci cu bucurie

celor ce-o doresc nespus;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor ! 

 

    CONDACUL AL 4-LEA

 

  Luându-ţi  înfăţişare  omenească,  te-ai arătat lui Tobie, fiul lui Tobit, care căuta om ca să-l întovărăşească pe cale, la Gabael, în Ragheşul Mediei; găsindu-te pe tine, Rafaile, tânărul a strigat: Aliluia!

 

    ICOSUL AL 4-LEA

 

  Ispitindu-te Tobit ca să afle cine eşti, nu te-ai destăinuit lui, Rafaile, ci, vorbindu-i cu înţelepciune, ai păzit taina lui Dumnezeu. Pentru aceasta după cuviinţă aşa îţi cântăm:

 

  Bucură-te, păzitorul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tainelor lui Dumnezeu,

care stai în ascultare

şi nu-ţi pare deloc greu;

 

  Bucură-te, îţi cântăm

cu iubire şi pe drept,

căci petreci în veselie

ca un înger înţelept;

 

  Bucură-te, că ajuţi

cât mai grabnic, cât mai bine,

pe cei mult împovăraţi

ce te caută pe tine;

 

  Bucură-te, că eşti dornic

să ne vezi în ceruri sus,

mântuiţi, scăpaţi de chinuri,

unde nu este apus;

 

  Bucură-te, că eşti gata

să-mplineşti cu sârguinţă

fapta bună, cu iubire,

cu căldură şi credinţă;

 

  Bucură-te, ridicarea

păcătoşilor smeriţi,

ce nu şi-au pierdut nădejdea,

chiar de sunt acum căzuţi;

 

  Bucură-te, dârz arhanghel,

că rămâi neispitit,

iar iubirea-ţi pentru Domnul

este tot ca la-nceput;

 

  Bucură-te, surpătorul

căilor nefericirii,

ce purced din cursa morţii,

din capcana rătăcirii;

 

  Bucură-te, desfătarea

credincioşilor fierbinţi,

care au ca pildă vie

şi pe îngeri şi pe sfinţi;

 

  Bucură-te, biruinţă

de temut pentru cei răi,

ce îndeamnă biata lume

să urmeze strâmbe căi;

 

  Bucură-te, călăuza

vieţii noastre pământeşti,

ce cunoşti calea cea dreaptă

spre palatele cereşti;

 

  Bucură-te, cald îţi strigă,

cei săraci, de mulţi uitaţi,

căci tu eşti folositorul

celor neajutoraţi;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor !

 

    CONDACUL AL 5-LEA

 

  Pornind  la drum cu tânărul Tobie, v-a binecuvântat bătrânul Tobit zicând: “Dumnezeu, Cel care locuieşte în ceruri, va îndrepta calea voastră şi îngerul Lui va merge împreună cu voi”, iar tu, Rafaile, minunându-te de credinţa bătrânului, ai răspuns: Aliluia !

 

    ICOSUL AL 5-LEA 

 

  Auzind plângerea Anei, mama lui Tobie, pentru plecarea fiului ei în călătorie, Tobit i-a zis: “Nu te întrista, soră! Căci el se va întoarce sănătos, şi-l vor vedea  ochii tăi, căci un înger bun va merge cu el şi va avea izbândă la drum şi se va întoarce sănătos”. Iar noi ştiind că acel înger bun eşti tu, Rafaile, ne grăbim să-ţi cântăm:

 

  Bucură-te, însoţirea

 

 

 

 

 

 

 

celor ce-n călătorii

se avântă cu sfială

pe cărările pustii;

 

  Bucură-te, protectorul

celor  care, pe uscat,

merg călătorind în noapte,

pe un drum neîncercat;

 

  Bucură-te, uşurarea

celor ce plutind pe apă,

au nădejde căci cu tine

luntrea lor nu se îneacă;

 

  Bucură-te, că-n văzduh

însoţeşti pe călători

şi-i fereşti ca să nu cadă

sau să piară printre nori;

 

  Bucură-te, că pe oameni,

însoţeşti pe drumul greu

şi-i ajuţi, dacă, de tineri

slavă dau lui Dumnezeu;

 

  Bucură-te, sfetnic bun

pentru cei ce vor s-asculte,

când în viaţă rătăcesc

pe cărări necunoscute;

 

  Bucură-te, că descoperi

calea spre desăvârşire,

celor care meditează

la divina fericire;

 

  Bucură-te, că-ndrepţi paşii

celor ce-s duhovniceşti,

numai către fapte bune

şi cu ei călătoreşti;

 

  Bucură-te, luminiţa

ce-a ferit în grabă sfinţii

de cărările deşarte

ale inimii şi minţii;

 

  Bucură-te, călăuza

celor ce, pân’ la mormânt,

calea strimtă şi cu chinuri

o străbat cu Duhul Sfânt;

 

  Bucură-te, îndreptarea

celor care sunt pierduţi,

ce iubesc cărarea largă,

calea celor rătăciţi;

 

  Bucură-te, poticneală

pentru cei ce ne opresc

să urmăm cărarea sfântă,

drumul cel duhovnicesc;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor !

    CONDACUL AL 6-LEA

 

  Vrând Tobie să se spele la râu, un peşte mare a sărit ca să-l înghită. Atunci, tu, Rafaile, păzindu-l, l-ai povăţuit ca să prindă peştele şi să-i ia măruntaiele; împlinind porunca ta, Tobie a cântat împreună cu tine: Aliluia !

  

    ICOSUL AL 6-LEA

 

  Doctor al bolilor  sufleteşti  şi  trupeşti te-am cunoscut a fi, pe tine, Rafaile, când l-ai lămurit pe Tobie, spunându-i la ce sunt bune măruntaiele peştelui. De aceea, pentru darul  acesta, aşa îţi cântăm:

 

  Bucură-te, visteria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multelor tămăduiri,

celor ce duios te roagă

şi-s cu lacrimi în priviri;

 

  Bucură-te, vindecarea

celor slabi, neputincioşi,

ce sunt părăsiţi de oameni

şi de anii lor frumoşi;

 

  Bucură-te, alinarea

celor mici şi-n suferinţi,

copilaşilor bolnavi,

părăsiţi de-ai lor părinţi;

 

  Bucură-te, mângâierea

celor trişti, în supărări,

aducându-le nădejdea

grabnicei lor vindecări;

 

  Bucură-te, doctoria

rănilor adânci, de moarte,

ale căror vindecare

omeneşte nu se poate;

 

  Bucură-te, că eşti mâna

vindecării îngereşti

la bolnavii cei scârbiţi

în cumplite boli trupeşti;

 

  Bucură-te, că eşti leacul

sufleteştilor dureri;

celor slabi în suferinţă,

dăruindu-le puteri;

 

  Bucură-te, slobozirea

celor ce se roagă ţie,

ce trăiesc în grele patimi,

într-o groaznică robie;

 

  Bucură-te, doctor sfânt

ce pe mulţi tămăduieşti,

care pentru omenire,

doctor făr’ de plată eşti;

 

  Bucură-te, ocrotirea

doctorilor făr’ de-argint,

care vindecă pe oameni

fără plată pe pământ;

 

  Bucură-te, purtătorul

leacurilor minunate,

având darul de la Domnul,

Cel ce stăpâneşte toate;

 

  Bucură-te, c-al tău nume

dreaptă tălmăcire are:

“Dumnezeul Sfânt şi Bun 

ce aduce vindecare”;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor !

 

    CONDACUL AL 7-LEA

 

  Apropiindu-vă de Ecbatana, Rafaile, l-ai povăţuit pe Tobie ca să ia de soţie pe Sara, dar acesta se temea pentru că Sara fusese măritată cu şapte bărbaţi şi toţi au pierit în camera de nuntă, pentru că pe ea o iubea duhul cel rău, Asmodeu. Iubindu-l pe Tobie, l-ai sfătuit să afume camera de nuntă cu inima şi ficatul peştelui şi, împreună cu Sara, să-i cânte lui Dumnezeu: Aliluia !

 

    ICOSUL AL 7-LEA

 

  Ascultându-ţi sfatul cel înţelept, tânărul Tobie a luat pe Sara spre însoţire şi, făcând precum i-ai spus, a scăpat de moarte, iar duhul cel rău a fugit, fiind legat de tine, Rafaile, pentru care, împreună cu Tobie şi cu Sara, aşa te lăudăm:

 

  Bucură-te, că dai pace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celor care sunt fricoşi,

aducându-le aminte

de martirii curajoşi;

 

  Bucură-te, izbăvirea

celor din primejdii mari,

care strigă cu nădejdea

că degrab’ o să apari;

 

  Bucură-te, priveghere,

căci pe tine te-am aflat,

ca fiind apărătorul

nostru tare, ne-nfruntat;

 

  Bucură-te, întărirea

credincioşilor slăbiţi

de-ale vieţii crunte valuri

şi de diavol ispitiţi;

 

  Bucură-te, că tu poţi,

ce nu orişicine poate,

ca s-alungi şi ca să legi

duhurile necurate;

 

  Bucură-te, c-aduci spaimă

demonilor răzvrătiţi,

care, de te văd pe tine,

fug, aleargă îngroziţi;

 

  Bucură-te, izgonirea

relelor de multe feluri,

de la cei ce cu credinţă,

umiliţi, privesc spre ceruri;

 

  Bucură-te, feritorul

celor cu firave firi,

de vedenii pierzătoare,

de viclene năluciri;

  

  Bucură-te, turn de veghe

pentru cei ce te doresc,

căci tu eşti prigonitorul

celor ce ne ispitesc;

 

  Bucură-te, ruşinarea

şarpelui înşelător,

ce se luptă să doboare

pe smeritul muritor;

 

  Bucură-te, stârpitorul

răutăţilor ce sunt

plănuite de satana,

nu de bietul muribund;

 

  Bucură-te, mustrătorul

slujitorilor vicleni,

ce slujesc umil pe diavol

în aceste crunte vremi;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor !

 

    CONDACUL AL 8-LEA

 

  Te-ai bucurat mult, Rafaile, de însoţirea lui Tobie cu Sara după lege, şi nuntă după lege a urmat, pentru care, ai luat parte şi, cu toţii în petrecere sfântă, aţi cântat lui Dumnezeu: Aliluia !

 

    ICOSUL AL 8-LEA 

 

  Rugându-te  Tobie  să mergi singur la Gabael,  în Ragheşul Mediei,   n-ai stat pe gânduri, Rafaile,  ci  l-ai ascultat, arătându-ne nouă că, dacă păzim legile lui Dumnezeu, eşti gata să ne vii în ajutor atunci când te chemăm şi ne rugăm ţie; pentru aceasta aşa îţi mulţumim:

 

  Bucură-te, scară sfântă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ce se-nalţă-n ceruri sus,

pe-ale cărei trepte urcă

ruga omului supus;

 

  Bucură-te, că-mplineşti

toate cererile, care

ne sunt nouă de folos,

ne sunt nouă spre salvare;

 

  Bucură-te, că-i ajuţi

pe cei care, cu silinţă,

stăruiesc în fapte bune

şi se roagă cu credinţă;

 

  Bucură-te, că tu eşti,

celor ce salvare vor,

credincioşilor ce-s vrednici,

călduros mijlocitor;

 

  Bucură-te, chezăşia

nunţilor ce-s săvârşite

după sfintele canoane,

după scrierile sfinte;

 

  Bucură-te, călăuza

celor care, după lege,

se-nsoţesc prin taina nunţii

şi nimic n-o să-i dezlege;

  

  Bucură-te, că, şi Domnul,

vrând Scriptura să-mplinească,

fosta-n Cana Galileii,

nunta ca să o sfinţească;

 

  Bucură-te, cinstitorul

căsniciilor curate,

care sunt fără de pată,

care sunt neîntinate;

 

  Bucură-te, hrănitorul

caselor cu mulţi copii,

ale căror neajunsuri,

Rafaile, tu le ştii;

 

  Bucură-te, alinarea

zilelor ce sunt pustii,

în acele case-n care,

n-auzi glasuri de copii;

 

  Bucură-te, desfătarea

soţilor ce vor să fie

feciorelnici, pentru Domnul,

şi trăiesc în curăţie;

 

  Bucură-te, înger bun,

mulţumind îţi zicem ţie,

când din mrejele ispitei,

tu ne scapi cu bărbăţie;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor ! 

 

    CONDACUL AL 9-LEA

 

  Înainte de a ajunge la casa bătrânului Tobit, Sfinte Arhanghele Rafaile, l-ai povăţuit pe Tobie să ungă ochii tatălui său cu fierea peştelui. Şi, ungând Tobie ochii bătrânului cu fierea peştelui, albeaţa a căzut, acesta a văzut şi mulţumea şi slăvea pe Dumnezeu şi pe sfinţii îngeri, cântând: Aliluia !

 

    ICOSUL AL 9-LEA

 

  Multă bucurie ai adus bătrânului Tobit şi casei lui, Rafaile, împlinind întocmai planul lui Dumnezeu. De aceea, Tobie, neştiind că eşti înger şi că nu-ţi trebuie cele pământeşti, socotea să-ţi dea jumătate din averea sa, drept răsplată pentru cât i-ai slujit. Atunci, la  sfârşitul misiunii tale, le-ai dezvăluit lor cine eşti şi toată taina, dându-le minunate poveţi. Pentru aceasta noi aşa te cinstim:

 

  Bucură-te, că în grabă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şi în chip desăvârşit,

planu-ncredinţat de Domnul

minunat l-ai împlinit;

 

  Bucură-te, scump arhanghel,

cu iubire-ţi zicem noi,

când cu drag ne izbăveşti

din necazuri şi nevoi;

 

  Bucură-te, că eşti reazem

pentru omul necăjit

care a strigat, în scârbe,

către tine, şi-ai venit;

 

  Bucură-te, că eşti înger,

că în cer tu locuieşti,

şi că tu nu ai nevoie

de nimicuri pământeşti;

 

  Bucură-te, că lui Tobit,

ce zăcea nemângâiat,

lesne i-ai redat vederea,

de orbire l-ai scăpat;

 

  Bucură-te, că albeaţa,

ce pe ochi s-a aşternut,

biruit-a fost de tine,

şi prin fiere a căzut;

 

  Bucură-te, că şi Sarei

bucurie i-ai adus,

izbăvind-o de durerea

ce în suflet i-a pătruns;

 

  Bucură-te, zicem iarăşi

cu respectul cuvenit,

căci pe Tobie, pe cale,

înţelept l-ai sfătuit;

 

  Bucură-te, sprijin tare

al bătrânilor bolnavi,

ce în suferinţă speră

că vor fi iar dârji şi bravi;

 

  Bucură-te, că, de vrei,

sănătate dăruieşti

celor ce-s neputincioşi

şi de boli îi mântuieşti;

 

  Bucură-te, alifie

pentru ochii sufleteşti,

care curge din izvorul

vistieriilor cereşti;

  

  Bucură-te, că nu suferi

să ne vezi că suferim

în păcate şi în patimi,

în dureri, în boli, în chin;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor !

 

     CONDACUL AL 10-LEA

 

  Împlinindu-ţi misiunea încredinţată, înainte de a te înălţa la Cel ce te-a trimis, Sfinte Rafaile, aşa ne-ai povăţuit: „Binecuvântaţi pe Dumnezeu, slăviţi-L şi cunoaşteţi slava Lui şi mărturisiţi înaintea tuturor celor vii ce a făcut El pentru voi ! Bun lucru este a binecuvânta pe Dumnezeu, a preaînălţa numele Lui şi a vesti, slăvind faptele lui Dumnezeu. Şi voi să nu vă leneviţi a-L preaslăvi”. Iar noi, înţelegând cu a noastră pricepere, îi cântăm: Aliluia !

 

    ICOSUL AL 10-LEA

 

  „Taina regelui se cuvine s-o păstrezi - ai spus Rafaile - iar lucrurile lui Dumnezeu este de laudă să le vesteşti. Faceţi bine şi răul nu vă va ajunge ! Mai mult preţuieşte rugăciunea cu post şi cu milostenie, decât să aduni aur, căci milostenia izbăveşte de la moarte şi curăţă orice păcat. Cei ce fac milostenie şi dreptate vor trăi mult, iar păcătoşii sunt duşmanii vieţii lor”. Ascultându-ţi şi aceste sfaturi, cu dragoste aşa te fericim:

 

  Bucură-te, sfânt arhanghel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

care-nveţi şi împlineşti

cu mult sârg învăţătura

dogmelor dumnezeieşti;

 

  Bucură-te, sfântă goarnă,

care trâmbiţezi mereu,

şi cu drag mărturiseşti

numele lui Dumnezeu;

 

  Bucură-te, sfântă minte,

care te învredniceşti

ca să fii cunoscătorul

slavei Lui dumnezeieşti;

  

  Bucură-te, voce sfântă,

care cauţi dulci cuvinte

ca să preaînalţi în ceruri

numele Treimii Sfinte;

 

  Bucură-te, că vesteşti,

peste tot, slăvind mereu,

pe pământ ca şi în ceruri,

faptele lui Dumnezeu;

 

  Bucură-te, că, pe Domnul,

cu iubire îl priveşti

şi a-L preaslăvi pe Dânsul

este tot ce îţi doreşti;

 

  Bucură-te, că, prin tine,

am aflat al rugii rost,

căci ne-ndemni la rugăciune

însoţită şi de post;

 

  Bucură-te, că noi, iarăşi,

de la tine învăţăm

ca să facem milostenii,

cu dreptate să lucrăm;

 

  Bucură-te, că, pe tine,

aurul nu te încântă,

nu-i un idol pentru tine,

n-are loc în viaţa-ţi sfântă;

 

  Bucură-te, că lumina

ce o ai de la Lumină,

o împarţi cu râvnă celor

care Domnului se-nchină;

 

  Bucură-te, că-nvăţaţii

au de tine trebuinţă

în savanta lor dorinţă,

în smerita lor ştiinţă;

 

  Bucură-te, stea divină,

care-mprăştii multe raze

sufletelor ce viază

în ale credinţei oaze;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor ! 

 

    CONDACUL AL 11-LEA

 

  Părăsind Sfântul Macarie Romanul, fiu de boier, lumea cea deşartă pentru Dumnezeu, te-ai arătat lui, Sfinte Arhanghele Rafaile, luând chip de bătrân, şi l-ai povăţuit la petrecerea cea îngerească, însoţindu-l trei ani de zile spre pustiul cel liniştit, pe care   l-ai numit „lumină”, îndemnându-l   să  dea   slavă  lui  Dumnezeu,  cântându-I: Aliluia !

 

    ICOSUL AL 11-LEA

 

  Înşelat fiind Sfântul Macarie Romanul de diavolul, te-ai arătat lui, Sfinte Arhanghele Rafaile, şi l-ai dojenit spunându-i: „O ispită nu ai putut răbda” - iar sfântul s-a pocăit.

  Ce vom face noi, care în fiecare clipă suntem înşelaţi de toate duhurile necurate şi niciodată nu ne pocăim ? Roagă-te şi pentru noi, Sfinte Arhanghele Rafaile, care-ţi aducem aceste laude:

 

  Bucură-te, că îţi place

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

să ajuţi, să sfătuieşti,

şi să fii arătătorul

căilor  monahiceşti;

 

  Bucură-te, că doreşti

ca mulţi oameni să petreacă

în dumnezeiasca turmă,

care Domnului se pleacă;

 

  Bucură-te, întărirea

maicilor cu slabe firi,

care au jurat, că-n Domnul,

vor trăi în mânăstiri;

 

  Bucură-te, căci pe tine,

uşurare te-au aflat,

toţi călugării ce luptă

şi-şi păzesc cuvântul dat;

 

  Bucură-te, hrănitorul

pusnicilor depărtaţi,

care sunt de cele sfinte

şi flămânzi şi însetaţi;

 

  Bucură-te, că monahii

îţi cer zilnic ajutor

şi doresc, în toată vremea,

să le sfii sfătuitor;

 

  Bucură-te, că sihaştrii

din pădurile pustii

au de tine trebuinţă

şi doresc la ei să vii;

 

  Bucură-te, c-al tău nume

l-a purtat un sfânt cu râvnă,

ce-n Agapia pe vremuri

se lupta pentru cunună;

 

  Bucură-te, că în junglă,

pe Antonie cel Mare

ce-a-nfruntat zăduful zilei,

l-ai păzit de multe fiare;

 

  Bucură-te, că, pe tine,

mulţi călugări atoniţi

te-au avut de călăuză

şi-au ajuns monahi vestiţi;

 

  Bucură-te, că, la Domnul,

sui trăirea celor vrednici

care sunt ascultători

şi săraci şi feciorelnici;

 

  Bucură-te, că, în tine,

văd o candelă măreaţă

toţi mirenii care-n lume

au monahicească viaţă;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor !

 

    CONDACUL AL 12-LEA

 

 Ca unul ce stai aproape de scaunul lui Dumnezeu şi cântări de laudă aduci neîncetat cu toate cetele îngereşti, înaintea Sfintei Treimi, pomeneşte-ne şi pe noi, cei ce alergăm la al tău ajutor, Sfinte Arhanghele Rafaile, ca să ne învrednicim de cereasca împărăţie, ca   de-a pururea să-I cântăm Stăpânului: Aliluia !

 

    ICOSUL AL 12-LEA

 

 Cela ce vezi faţa lui Dumnezeu, şi te bucuri, cela ce vezi faţa păcatelor noastre şi te întristezi, cela ce  vezi  îngerii care petrec într-o ordine desăvârşită şi te veseleşti, cela ce vezi petrecerea noastră dobitocească şi te mâhneşti, Sfinte Arhanghele Rafaile, cela ce faci binele din fire, ajută-ne nouă care avem fire păcătoasă, să lepădăm petrecerea cea dobitocească şi să iubim petrecerea cea îngerească, pentru ca şi cu mai multă evlavie să-ţi cântăm:

 

  Bucură-te, temelia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

începutului cel bun

celor care se ridică

după ce-au căzut pe drum;

 

  Bucură-te, chezăşia 

îndreptării noastre azi,

căci am rătăcit prin lume

ca netrebnici şi nomazi;

 

  Bucură-te, împlinirea

visurilor de copii,

căci eşti foarte doritor

de a face bucurii;

 

  Bucură-te, că eşti sprijin

celor bine credincioşi

care nu voiesc să piardă

anii cei mai preţioşi;

 

  Bucură-te, că mulţi oameni

te iubesc adevărat

şi te laudă cu gândul

la Acel ce te-a creat;

 

  Bucură-te, cinstitorul

celor care cu silinţă

onorează şi adoră

şi cinstesc dreapta credinţă;

 

  Bucură-te, că, în lume,

celor buni, duhovniceşti,

le eşti binevestitorul

bucuriilor cereşti;

 

  Bucură-te, răsăritul

unei alte vieţi, mai bune,

ce dorim ca să ne fie

fără greş, fără lacune;

 

  Bucură-te, asfinţitul

vieţii noastre păcătoase

ce-am trăit-o în păcate,

fără vrednice foloase;

 

  Bucură-te, veselia

celor ce, în astă lume,

cu dorinţă îţi rostesc

şi îţi poartă al tău nume;

 

  Bucură-te, bun prieten,

care vrei fideli să fim,

să urmăm calea cea sfântă,

legea drept s-o împlinim;

 

  Bucură-te, împăcarea

omului cu Dumnezeu,

pentru care lupţi şi stărui

şi ne-asiguri că nu-i greu;

 

  Bucură-te, Rafaile,

îngere vindecător,

sfetnic în călătorie

şi al nunţii păzitor !

 

    CONDACUL AL 13-LEA

 

   O, Sfinte Arhanghele Rafaile, care eşti păzitor şi povăţuitor al călătorilor,  doctor  şi grabnic ajutător, primind aceste laude,  călăuzeşte-ne în toate clipele vieţii noastre pe cărările cele plăcute Domnului, căci nişte călători suntem pe pământ, iar la ieşirea neputincioaselor noastre suflete, vino şi călătoreşte cu noi, ducându-ne pe calea cea liberă, fără vămi, ca împreună cu tine să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia !

 

  Acest Condac se zice de trei ori.

  Apoi iarăşi se zice Icosul întâi: Tu Sfinte Arhanghele Rafaile eşti unul... şi Condacul întâi: Pe apărătorul şi ocrotitorul călătorilor...

 

Înapoi la CUPRINS