Înapoi la CUPRINS

 

CHESTIONAR

PENTRU CERCETAREA CONŞTIINŢEI

 

Acest chestionar se poate folosi înainte de spovedanie sau seara, înainte de culcare, pentru cercetarea conştiinţei. La alcătuirea acestui chestionar s-au folosit diferite cărţi de învăţătură ale Sfinţilor Părinţi. Dacă mai ştii vreun păcat pe care l-ai făcut şi care nu este trecut în chestionar, adaugă-l şi pe acela.

Citeşte cu atenţie fiecare întrebare şi lasă conştiinţa să răspundă sincer.

 

1. Sunt eu smerit sau mă luptă mândria ?

2. Sunt eu darnic sau mă luptă iubirea de argint ?

3. Sunt eu curat sau mă luptă desfrânarea ?

4. Mă bucur eu de binele aproapelui sau mă luptă invidia ?

5. Sunt eu cumpătat sau mă luptă lăcomia ?

6. Sunt eu blând, bun şi calm sau mă luptă mânia ?

7. Sunt eu harnic şi râvnitor la fapte bune sau mă luptă lenea şi nesimţirea ?

8. Mă gândesc eu la faptele mele sau mă luptă uitarea ?

9. Sunt eu atent tot timpul sau mă luptă nepăsarea ?

10. M-am străduit eu ca să scap de neştiinţă ?

11. Am crezut întotdeauna drept sau m-a luptat erezia, credinţa strâmbă ?

12. Nu cumva m-a cuprins amărăciunea cu motiv sau fără motiv ?

13. Nu cumva m-a cuprins înfumurarea năprasnică ?

14. Nu cumva i-am urât sau îi urăsc pe oameni ?

15. Nu cumva am pomenit răul ?

16. Nu cumva am vorbit de rău pe aproapele ?

17. Nu cumva am osândit pe aproapele ?

18. Nu cumva m-am întristat fără temei ?

19. Nu cumva m-a stăpânit frica ?

20. Nu cumva am fost laş ?

21. Nu cumva m-am certat ?

22. Nu cumva m-am luat la întrecere ?

23. Nu cumva m-a luptat sau mă luptă slava deşartă ?

24. Nu cumva am fost făţarnic ?

25. Nu cumva am minţit ?

26. Nu cumva m-a stăpânit răutatea ?

27. Nu cumva m-a stăpânit reaua nărăvire ?

28. Nu cumva am păcătuit cu necredinţa ?

29. Nu cumva am greşit cu rătăcirea gândurilor ?

30. Nu cumva am păcătuit cu iubirea de sine ?

31. Nu cumva am păcătuit cu iubirea de materie ?

32. Nu cumva am fost zgârcit ?

33. Nu cumva m-a stăpânit împătimirea ?

34. Nu cumva am fost cuprins de afecţiune pentru cele pământeşti ?

35. Nu cumva am dat dovadă de micime de suflet ?

36. Nu cumva am fost nemulţumit ?

37. Nu cumva am cârtit ?

38. Nu cumva m-a luptat îngâmfarea ?

39. Nu cumva m-a luptat înalta cugetare ?

40. Nu cumva m-a luptat iubirea de stăpânire ?

41. Nu cumva m-a luptat dorinţa de a plăcea oamenilor ?

42. Nu cumva am fost viclean ?

43. Nu cumva am fost neruşinat ?

44. Nu cumva am fost linguşitor ?

45. Nu cumva am fost ironic ?

46. Nu cumva am fost duplicitar ?

47. Nu cumva m-am învoit cu păcatele părţii ruşinoase şi m-am gândit des la ele ?

48. Nu cumva am fost semeţ ?

49. Nu cumva am făcut glume ?

50. Nu cumva am ţinut minte răul ?

51. Nu cumva m-a stăpânit dorinţa de răzbunare ?

52. Nu cumva am grăit în deşert ?

53. Nu cumva am fost stăpânit de iubirea de arătare ?

54. Nu cumva m-am lăudat ?

55. Nu cumva am greşit cu mila de sine ?

56. Nu cumva am greşit cu cruţarea de sine ?

57. Nu cumva am greşit cu lauda de sine ?

58. Nu cumva am greşit cu îndreptăţirea de sine ?

59. Nu cumva am greşit cu înfumurarea de sine ?

60. Nu cumva am greşit cu înălţarea de sine ?

61. Nu cumva am greşit cu îngâmfarea de sine ?

62. Nu cumva am greşit cu preţuirea de sine ?

63. Nu cumva am greşit cu închipuirea de sine ?

64. Nu cumva am greşit cu simţirea de sine ?

65. Nu cumva am greşit cu cinstirea de sine ?

66. Nu cumva am greşit cu încrederea de sine ?

67. Nu cumva am greşit cu răzbunarea de sine ?

68. Nu cumva am greşit cu biruirea de sine ?

69. Nu cumva am greşit cu cutezanţa de sine ?

70. Nu cumva am greşit cu închipuirea de păcate sau am avut gânduri necurate şi spurcate ?

71. Nu cumva mi-am adus aminte de păcatele copilăriei şi m-am învoit cu ele în minte ?

72. Mi-am păzit eu întotdeauna mintea ?

73. Nu cumva m-am mâhnit de ceva ?

74. Nu cumva m-am descurajat ?

75. Nu cumva m-a luptat deznădejdea ?

76. Nu cumva m-a stăpânit împuţinarea de suflet ?

77. Nu cumva am fost nechibzuit ?

78. Nu cumva m-a stăpânit nesuferirea ?

79. Am avut eu dreaptă socoteală în toate ?

80. Am acţionat întotdeauna cu discernământ ?

81. Am făcut rugăciuni neîncetat ?

82. Am eu o lucrare a minţii ?

83. Nu cumva sufăr de nebunească împătimire cu gânduri necurate ?

84. Nu cumva am îndoieli în suflet şi în gând ?

85. Nu cumva am ţinut minte răul ?

86. Nu cumva am împietrirea inimii ?

87. Nu cumva am curvit cu inima şi cu sufletul ?

88. Nu cumva am greşit cu ocârmuirea nedreaptă a averii Bisericii ?

89. Nu cumva am fost cu nemilostivire faţă de săraci şi de oameni ?

90. Nu cumva m-am îngreuiat de somn şi de lenevire ?

91. Nu cumva am osândit ?

92. Am cinstit întotdeauna zilele sfinte ?

93. Am mers la Biserică la priveghere ?

94. Am dat pilde bune supuşilor mei ?

95. M-am jurat cumva pe neadevăr ?

96. La Biserică am stat cu luare aminte ?

97. Nu cumva am ieşit din biserică înainte de a se termina slujba ?

98. Nu cumva m-am împărtăşit cu nevrednicie ?

99. Am păzit eu sfintele porunci ?

100. Am citit cât mai des din Sfânta Scriptură ?

101. Nu cumva sunt iubitor de bani ?

102. Nu cumva sunt iubitor de plăceri ?

103. Nu cumva sunt iubitor de agoniseală ?

104. Nu cumva sunt iubitor de lucruri folositoare ?

105. Am lucrat eu după putere fapta bună ?

106. Am postit eu după putere ?

107. Am făcut eu metanii şi canon după putere ?

108. Am privegheat eu după a mea putere ?

109. Nu cumva am greşit cu lăcomia pântecelui ?

110. Nu cumva am greşit cu nesăturarea ?

111. Nu cumva am greşit cu desfătarea şi beţia ?

112. Nu cumva am greşit cu mâncarea pe ascuns ?

113. Nu cumva am greşit cu iubirea de plăceri felurite ?

114. Nu cumva am păcătuit cu curvia şi preacurvia ?

115. Nu cumva am păcătuit cu desfrâul şi necurăţia ?

116. Nu cumva am păcătuit cu incestul (amestecarea sângelui) ?

117. Nu cumva am păcătuit cu stricarea pruncilor ?

118. Nu cumva am păcătuit cu împreunarea dobitoacelor ?

119. Nu cumva sunt stăpânit de toate poftele rele ?

120. Nu cumva sunt stăpânit de toate poftele urâte ?

121. Nu cumva am păcătuit cu furtul ?

122. Nu cumva am păcătuit cu jefuirea celor sfinte ?

123. Nu cumva am păcătuit cu beţia ?

124. Nu cumva am păcătuit cu uciderea ?

125. Nu cumva am păcătuit cu orice moleşeală trupească ?

126. Nu cumva am făcut voile păcătoase ale trupului ?

127. Nu cumva am păcătuit cu ghicirile ?

128. Nu cumva am păcătuit cu descântecele ?

129. Nu cumva am păcătuit cu prezicerile ?

130. Nu cumva am păcătuit cu iubirea de podoabe ?

131. Nu cumva am păcătuit cu uşurătatea (căderea cu uşurinţă) ?

132. Nu cumva am păcătuit cu moliciunea ?

133. Nu cumva am păcătuit cu înfrumuseţarea ?

134. Nu cumva am păcătuit cu vopsirea feţei şi a unghiilor ?

135. Nu cumva am păcătuit cu pierderea vremii ?

136. Nu cumva am păcătuit cu umblarea fără rost ?

137. Nu cumva am păcătuit cu jocurile de noroc

138. Nu cumva am păcătuit cu reaua pătimire ?

139. Nu cumva am păcătuit cu întrebuinţarea lucrurilor dulci ale lumii ?

140. Nu cumva vieţuiesc mai mult pentru trup ?

141. Nu cumva am păcătuit cu diferite plăceri care îngroaşă mintea ?

142. Sunt eu pregătit pentru moarte ?

143. M-am judecat pe mine însumi cu toate gândurile ?

144. Ştiu eu în ce aşezare mă aflu ?

145. Cuget eu asupra adevărurilor din Evanghelie ?

146. Cum mă voi prezenta eu în faţa judecăţii ?

147. Am eu conştiinţa curată că mă voi mântui ?

148. Cum stau eu cu îndatoririle ce-mi aparţin ?

149. Am început eu chiar de azi a chema numele lui Hristos ?

150. De câte ori pe zi spun "Doamne Iisuse ?" ?

151. Respect eu făgăduinţa botezului sau a călugăriei ?

152. Cum m-am comportat eu astăzi faţă de aproapele ?

153. Cum m-am comportat eu faţă de mine însumi ?

154. Îmi dau eu seama că Dumnezei este de faţă ?

155. Îl laud eu mereu pe Dumnezeu ?

156. Mă rog eu lui Dumnezei în tot ceasul ?

157. Îmi cercetez conştiinţa zilnic ?

158. Iubesc eu cuvântul Lui Dumnezeu ?

159. Ascult eu cuvântul Lui Dumnezeu ?

160. Împlinesc eu cuvântul Lui Dumnezeu ?

161. Împlinesc eu cu frică de Dumnezeu datoria ce-mi este încredinţată ?

162. Caut eu folosul aproapelui sau mai mult folosul meu ?

163. Mi-am cheltuit eu timpul cu folos sau l-am cheltuit în deşertăciuni, jocuri şi diferite patimi ?

164. I-am îndemnat eu pe oameni să aibă frică de Dumnezeu ?

165. I-am îndemnat eu pe oameni ca să împlinească poruncile Bisericii ?

166. Mi-am crescut eu copii cu dragoste şi frică de Dumnezeu sau i-am lăsat de capul lor ?

167. Las eu ca moştenire urmaşilor mei credinţa cea adevărată susţinută de fapte bune sau o credinţă falsă ?

168. M-am îngrijit eu să dau pilde bune ?

169. M-am îngrijit eu de vieţuirea copiilor mei şi a aproapelui ?

170. Nu cumva l-am smintit pe aproapele sau pe copii mei prin exemple rele ?

171. Mi-am schimbat eu viaţa în bine ?

172. Nu cumva am dat voie copiilor mei ca să facă lucruri rele ?

173. Nu cumva i-am îndemnat pe copii la lucruri necinstite ?

174. Am avut eu grijă ca să-i păzesc pe copii de smintelile lumii ?

175. Mi-am păstrat conştiinţa curată oriunde m-am aflat ?

176. M-am rugat eu cu râvnă Lui Dumnezeu pentru a-mi păstra conştiinţa curată ?

177. Am păstrat în memorie gândurile cele bune ?

178. Am ţinut cu înţelepciune buna rânduială în toate faptele ?

179. Nu cumva am iubit, sau iubesc, îmbrăcămintea şi obiectele luxoase ?

180. Urăsc eu din inimă poftele drăceşti ?

181. Urăsc eu patima curviei, a preacurviei şi cele fără de folos ?

182. Urăsc eu discuţiile inutile şi cărţile nefolositoare ?

183. Fug eu de dansuri, jocuri şi alte înşelăciuni ?

184. Urăsc eu cântecele lumeşti, nefolositoare ?

185. Fug eu de lucrurile care mă trag în cursa păcatului ?

186. Dând ajutor aproapelui nu cumva l-am smintit cu ceva ?

187. Stând de vorbă cu cineva, nu cumva am alunecat în glume ?

188. Nu cumva am luat în râs pe cineva ?

189. Nu cumva am făcut jurăminte sau am blestemat ?

190. Când a greşit cineva, am luat atitudine mustrând sau pedepsind cu blândeţe, sau prin tăcere m-am făcut părtaş la păcatul lui ?

191. Când am invitat  pe cineva  la mine, nu cumva m-am mâniat pe el sau i-am făcut scandal ?

192. Mi-am cercetat conştiinţa înainte de mărturisire ?

193. Mi-am mărturisit păcatele cu zdrobire de inimă ?

194. Am respectat făgăduinţa de a nu mai păcătui ?

195. Înainte de a mă împărtăşi mi-am făcut un proces de conştiinţă ?

196. Înainte de a mă împărtăşi am făcut rugăciuni cu evlavie ?

197. Am păstrat şi sfinţit ziua în care m-am împărtăşit ?

198. Am împlinit canonul dat de duhovnic ?

199. După ultima mărturisire m-am păzit ca să nu mai păcătuiesc sau am căzut iarăşi ?

200. Nu cumva mă ruşinez de oameni, iar de Dumnezeu nu ?

 

 

Înapoi la CUPRINS