Înapoi la CUPRINS

 

RUGĂCIUNE

CĂTRE

PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

 

Întocmită de Sf. Grigorie de Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.

 

Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, primeşte această mărturisire a greşelilor mele celor multe şi grele şi du-o Fiului Tău şi Dumnezeu, rugându-Te Lui ca să-mi fie milostiv mie ticălosului, că de mulţimea fărădelegilor mele sunt oprit a căuta spre Dânsul pentru ca să cer iertare.

Pentru aceasta pe Tine Te rog să fii pentru mine înainte stătătoare, solitoare şi mijlocitoare. Că multe şi mari daruri am dobândit eu de la Ziditorul meu Dumnezeu, dar le-am uitat pe toate şi m-am arătat nemulţumitor eu ticălosul, cel care am trăit ca dobitoacele şi m-am asemănat lor. Căci sunt sărac în fapte bune, dar bogat în păcate, plin de ruşine şi osândit de Dumnezeu, făcându-mă de plângere îngerilor, de râs şi de bucurie dracilor şi urâciune oamenilor din cauza păcatelor mele. Multe şi mari sunt păcatele mele, dar alerg la ajutorul Tău, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, eu cel ce sunt sluga lacomă, vas al gândurilor deşarte şi rele, visteria cuvintelor celor necurate şi spurcate şi lipsit de toată fapta cea bună.

Miluieşte-mă pe mine cel smerit, milostiveşte-te spre mine cel neputincios.

Multă îndrăzneală ai la Cel ce S-a născut din Tine şi nimeni nu are putere precum tu, Maica lui Dumnezeu, că toate le poţi avea şi eşti mai presus de toate zidirile şi nimic din toate câte voieşti nu-ţi este Ţie cu neputinţă.

Deci nu trece cu vederea lacrimile mele şi nu Te întoarce de către suspinul meu, nu lepăda durerea inimii mele şi nu ruşina nădejdea mea cea către Tine ci, cu rugăciunile Tale cele de Maică, roagă-Te Fiului Tău pentru iertarea păcatelor mele. Învredniceşte-mă pe mine, ticălosul şi nevrednicul robul Tău, ca să-mi iau frumuseţea cea de la început, ajută-mă ca să mă izbăvesc de patimi şi de păcate şi să mă îmbrac cu dreptate şi cu fapte bune, să mă izbăvesc de spurcatele pofte trupeşti şi să mă îmbrac întru sfinţenia curăţiei celei sufleteşti, să mor lumii şi să viez faptei celei bune.

Călătorind eu, fii cu mine şi pe marea vieţii acesteia înotând, ajută-mă. Când priveghez întăreşte-mă, când sunt în necaz mângâie-mă, când sunt împuţinat în credinţă îmbărbătează-mă, când sunt bolnav vindecă-mă, când sunt nedreptăţit izbăveşte-mă, când sunt în primejdie de moarte degrabă scoate-mă şi vrăjmaşilor mei celor văzuţi şi celor nevăzuţi în toată vremea înfricoşat arată-mă ca să cunoască toţi cei care cu nedreptate mă necăjesc că eu sunt robul Tău.

Aşa Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ascultă smerita mea rugăciune şi nu mă ruşina în nădejdea mea către Tine, ceea ce eşti după Dumnezeu nădejdea tuturor creştinilor.

Trufia şi mândria cea deşartă din mintea mea şterge-o. nălucirile cele de noapte ale duhurilor celor viclene şi bântuielile cele de ziuă ale gândurilor celor necurate împuţinează-le din mintea mea şi ajută-mă ca fără de împiedicare să merg pe calea cea fericită şi poruncită de Dumnezeu.

Dă-mi vreme de pocăinţă şi izbăveşte-mă de moartea cea năprasnică, iar la sfârşitul vieţii mele fii lângă mine uşurându-mi durerea cea nesuferită. Atunci să mă uşurezi de strâmtorarea cea cumplită şi să mă izbăveşti de chipul cel înfricoşat al diavolului şi de cercetarea cea amară pentru toate a vameşilor celor din văzduh, a stăpânilor întunericului şi să rupi zapisele păcatelor celor multe cu Dumnezeiasca Ta putere.

Cu Dumnezeu împrieteneşte-mă şi stării de-a dreapta celei fericite arată-mă la judecată şi bunătăţile cele veşnice a le moşteni învredniceşte-mă. Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, lumina ochilor mei celor întunecaţi, mângâierea sufletului meu, folositoarea şi nădejdea mea cea după Dumnezeu, cu blândeţe primeşte această rugăciune şi curăţeşte-mă de toată întinăciunea cea trupească şi sufletească, învredniceşte-mă în veacul de acum ca fără de osândă să mă împărtăşesc cu preasfântul şi preacuratul Trup şi Sânge al Fiului şi Dumnezeului Tău, iar în veacul ce va să vină să mă veseleşti cu Cina cea Cerească a desfătării Raiului.

Ca acele bunătăţi dobândindu-le eu, nevrednicul, să slăvesc în vecii vecilor preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Fiului şi Dumnezeului Tău, Cel ce primeşte pe toţi ce se pocăiesc din tot sufletul, pentru Tine, ceea ce eşti mijlocitoarea şi chezăşia tuturor păcătoşilor care aleargă la Tine cu credinţă. Că prin Tine, prealăudată şi preabună Stăpână, se mântuieşte tot neamul creştinesc care laudă şi preamăreşte pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea Preasfântă şi deofiinţă, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

 

Înapoi la CUPRINS